HeRMeS - Upravljajte ljudskim resursima u vašoj kompaniji na pravi način

Sistem za upravljanje ljudskim resursima HeRMeS® je vodeći među korporativnim klijentima u jugoistočnoj Evropi. Od svog nastanka 1996.godine, softver se neprekidno razvija i unapređuje. Mogućnosti za prilagođavanje različitim modelima upravljanja i podrška određenim procesima i procedurama za različite tipove organizacija iz različitih oblasti poslovanja su među najvećim prednostima HeRMeS® sistema.

HeRMeS® V, pokriva čitav ciklus upravljanja u vezi sa planiranjem, evaluacijom i razvojem ljudskog kapitala u organizaciji. Sistem upravlja procesima selekcije, zapošljavanja, administracije, odsustva, ocenjivanja, obuke, razvoja, budžetiranja, plaćanja, dodatnih stimulacija i mnogih drugih procesa, u zavisnosti od potreba same kompanije. Integrisanjem svih aktivnosti za upravljanje ljudskog kapitala, HeRMeS® V omogućava praćenje njihovog odnosa, operativnog pristupa i analizu svih podataka.

Razvoj HeRMeS® V sistema se vrši u skladu sa međunarodno priznatim standardima za razvoj softvera, a njegove promene i održavanje odgovaraju izazovima konkurentnom i dinamičnom poslovnom okruženju u regionu. Tim, koji je osnova uspeha sistema, se sastoji od preko 60 visoko kvalifikovanih konsultanata, metodologa, programera i menadžera. Osamnaestogodišnje iskustvo tima u automatizaciji procesa za upravljanje ljudskim resursima garantuje pronalaženje adekvatnog rešenja za složene i specifične probleme u bilo kojoj organizaciji.

Od 2004. godine TechnoLogica organizuje Susrete korisnika HeRMeS® sistema, odnosno događaji na kojima HeRMeS® tim demonstrira nove i unapređene funkcionalnosti sistema i predstavlja planove za budući razvoj. Učesnici na ovim sastancima, imaju priliku da nauče više o najboljem načinu implementacije HR softvera od strane stvarnih korisnika sistema. Konferencije pružaju priliku i mesto za razmenu iskustava i ideja o unapređenju i automatizaciji procesa u kompanijama, razgovor o eventualnim problemima i onome što je naučeno iz realizovanih projekata za implementaciju sistema.

 

Prednosti HeRMeS® V sistema

 • HeRMeS® V nudi vrlo dobre mogućnosti za prilagođavanje složenim modelima upravljanja u različitim tipovima organizacija, iz svih oblasti poslovanja i Javne uprave.

 • HeRMeS® V može automatizovati specifične procese i procedure za upravljanje ljudskim kapitalom u organizaciji.

 • Skup ugrađenih procedura za samo-usluživanje (Self Services) omogućava menadžerima i zaposlenima da koriste sistem i van odeljenja za upravljanje ljudskim resursima, obuhvatanjem aktivnosti u celoj organizaciji.

 • Ugrađeni analitički izveštaji i merenja pomažu u efikasnom donošenju odluka na svim nivoima upravljanja.

 • Sistem garantuje vrlo visok nivo zaštite podataka i precizno definisanje prava pristupa podacima za svakog korisnika.

 • Mogućnost integrisanja sa spoljnim sistemima: ERP, računovodstveni, finansijski i dr.

 • Konstantan razvoj i proširenja postojećih procesa i funkcija sistema, dodavanje novih modula i Self Service procedura.

 

HeRMeS® V je izgrađen po modularnom principu. Moduli ujedinjuju funkcije i procedure za određenu oblast upravljanja ljudskim resursima i u potpunosti su integrisane; tj. informacije koje su unete u jedan modul, koriste se na svim mestima u sistemu gde ima potrebe za tim.

 

Moduli sistema HeRMeS® V su grupisani u pakete koji automatizuju osnovne poslovne procese.

 • Osnovni paket

 • Paket „Selekcija“

 • Paket „Upravljanje ljudskim kapitalom “

 • Paket „Rasporedi“

 • Paket „Plaćanja“

 • Procedure za samo-usluživanje za menadžere i zaposlene (Self Services)

 

Osnovni paket uključuje osnovne komponente i module sistema. To je osnova za korišćenje svih ostalih modula. U njemu se definišu osnovne strukture, kao i pravila prema kojima se upravlja organizacijom. Osim toga, ovde se izvršava i administriranje zaposlenih, njihovo zaposlenje, odsustvo i službena putovanja. Osnovni paket uključuje i mogućnost za kreiranje i sprovođenje anketa za zaposlene. Procesi koji se automatizuju dostupni su i menadžerima i zaposlenima u organizaciji, kroz procedure za samo-usluživanje (Self Services) za menadžere i zaposlene..

 

Osnovni paket uključuje:

 • Modul Strukture

 • Modul Personal

 • Modul Odsustva

 • Modul Službena putovanja

Paket Zapošljavanje (Selekcija) upravlja svim procedurama za regrutaciju i selekciju zaposlenih u organizaciji.                             Uključuje veliki broj alata koji omogućavaju kreiranje baze podataka o kandidatima, upravljanje slobodnim radnim mestima i prijavama za posao, te automatizaciju procesa selekcije uspešnih kandidata. Paket pomaže i u kreiranju unutrašnjih standarda o procedurama za selekciju. Procedure su potpuno integrisane i dostupne, ne samo stručnjacima u odeljenju za upravljanje ljudskim resursima, nego i menadžerima koji su stvarni korisnici ovih procedura.

 

Paket Zapošljavanje uključuje:

​​

 • Modul Selekcija

Self Service - Slobodna radna mesta

Self Service - Evaluacija od strane komisije

Self Service - Zahtev za slobodno radno mesto

Ljudski kapital je najvažniji resurs za svaku organizaciju i glavni faktor za ostvarenje dugoročnih i strateških ciljeva. Da bi bile uspešne, današnje organizacije moraju biti u stanju da implementiraju novu, fleksibilnu politiku za upravljanje i da koriste efikasnu praksu za postavljanje ciljeva, interakciju i kontinuiran razvoj zaposlenih.

Moduli i Self Service procedure uključene u paket "Upravljanje ljudskim kapitalom" omogućavaju organizacijama da pripreme svoj ljudski kapital i pretvore ga u stratešku prednost.

 

Paket HCM uključuje:

 • Modul Evaluacija zaposlenih

 • Modul Trening

 • Modul Nasleđivanje

 • Modul Indukcija

Paket "Rasporedi" sadrži sve potrebne alate za upravljanje prisustvima zaposlenih koji rade po rasporedu i sumarno izveštavanje odrađenih sati. Fleksibilnost ovog modula omogućava izbor između različitih scenarija za centralizovano ili decentralizovano upravljanje rasporedima, pojedinačno ili grupno (timski) raspoređivanje smena. Paket automatizuje planiranje i izveštavanje odrađenih sati, promene u rasporedu, raspoređivanje zaposlenih po smenama i izveštavanje prekovremenog rada. Uključene procedure za samo-usluživanje (Self Services) menadžerima obezbeđuju efikasan alat. Svi podaci koje oni unose čuvaju se u centralizovanoj bazi podataka sistema i automatski se koriste u drugim procesima (kao što su naknade). Menadžeri sami takođe automatski dobijaju podatke upisane kao rezultat drugih procesa (npr. upravljanje odsustvima).

Ovaj paket upravlja sa dva glavna procesa za svaku organizaciju: definisanje strukture zarada i obračuna odgovarajućih poreza i osiguranja, te za izračunavanje individualnih naknada zaposlenih. Paket "Plaćanja" omogućava detaljnu formalizaciju naknada za različite vrste radnih odnosa i uključuje razne alate koji omogućavaju korisnicima da kreiraju formule i pravila za njihovo računanje. Takođe, uključuje i procedure za automatsku integraciju sa bankarskim i finansijskim sistemima, za knjiženje troškova za radnu snagu, kao i raspored iznosa po troškovnim centrima, koji se koristi za finansijsku analizu.

Paket plaćanja uključuje:

 • Modul Kompenzacije

 • Modul Plate

Paket Test centar obezbeđuje alate za proveru znanja i kompetencija trenuno zaposlenih i novih kandidata. Moduli i Self Service koji su uključeni u paket su u potpunosti integrisani sa modulima Selekcija i Trening.

 

Paket Test centar uključuje:

 • Modul Test centar

 • Self Service - Testiranje

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon