HeRMeS Zapošljavanje

 

Modul Zapošljavanje

 

 

Zapošljavanje

 

Modul Zapošljavanje, administrira i upravlja procesima koji se odnose na selekciju i zaposlenje kandidata na slobodna radna mesta u organizaciji i u isto vreme čuva i sistematizuje sve informacije o primljenim prijavama. Izbor najboljeg kandidata za posao je složen proces gde treba biti isplaniran i koordiniran niz koraka – od identifikacije slobodnog radnog mesta do organizovanja svih faza u procesu zaposlenja novog zaposlenog.

 

OSNOVNE KARAKTERSITIKE:

 • Kreiranje konkursa i slobodnih radnih mesta zajedno sa zahtevima za potencijalne kandidate, sa rokom za prijavu i detaljnim troškovima za sprovođenje selekcije.

 • Podrška različitih načina podnošenja prijava koji se mogu koristiti u procesu selekcije novog zaposlenog.

 • Čuvanje elektronske verzije CV-ja uključujući podatke o obrazovanju, veštinama, sertifikatima, radnom iskustvu, itd.

 • Mogućnost prikačivanja neograničenog broja spoljnih datoteka uz elektronski CV.

 • Mogućnost za više prijava jednog kandidata za različita slobodna radna mesta.

 • Obaveštenje putem emaila vezano za rezultate kandidata u konkursu.

 • Integracija sa modulom „Ispitni centar“ uz mogućnost korišćenja elektronskih testova u ocenjivanju veština kandidata.

 • Mogućnost generisanja i odobravanja ponuda za posao za kandidate koji su uspešno prošli proces selekcije.

 

SELF SERVICE PROCEDURE:

Zahtev za slobodno radno mesto

 • Vođe timova imaju mogućnost da zatraže selekciju novih zaposlenih.

 • Zahtev treba da bude odobren od strane višeg menadžmenta, što rezultuje automatskim kreiranjem slobodnog radnog mesta.

 • Čuva se kompletna istorija procesa odobravanja, uključujući komentare pojedinačnih učesnika.

 

Evaluacija od strane komisije

 • Kad se kreira tim za selekciju – komisija, članovi komisije imaju pristup biografijama učesnika.

 • Na svakom koraku selekcije članovi komisije mogu definisati formalnu evaluaciju i dati komentare o uspešnosti kandidata.

 • Kandidat koji dobije pozitivne rezultate većine članova komisije automatski prelazi na naredni korak u procesu selekcije bez potrebe da se HR stručnjaci uključuju u proces.

 

Slobodna radna mesta

 • Zaposleni u organizaciji su informisani o objavljenim slobodnim radnim mestima u kompaniji i mogu se prijaviti kroz Self Service.

 • Kandidati mogu dodati kao prikačene datoteke svoje ažurirane biografije, preporuke, nove sertifikate koje su stekli, itd.

 • Svaki zaposleni može proveriti za koja radna mesta je aplicirao.

 

Odobrenje ponudu za posao

 • Kreirana ponuda za posao za kandidata se prikazuje u Self Service u formatu odobren od strane klijenta, koji uključuje podatke iz ponude i fotografija kandidata.

 • Ako se ponuda za posao odnosi na internog kandidata, u Self Service formularu se mogu prikazati i drugi podaci o kandidatu (radno mesto, zarada, staž itd.).

 • Generisana ponuda za posao je predmet odobravanja od strane određenih menadžera u organizaciji, a odobrenje može biti u više koraka.

 

Sistem može biti integrisan sa web portalom za karijeru kompanije. Ovo bi omogućilo eksternim kandidatima da apliciraju za objavljena slobodna radna mesta i popunjavaju svoju biografiju.

 

PREDNOSTI:

 • Sadrži kompletnu istoriju svih prijava, omogućujući da se među postojećim kandidatima pronađe odgovarajući za trenutno otvoreno radno mesto.

 • Mogu se prikačivati dodatne datoteke uz svaki elektronski CV, kao što su preporuke i sl.

 • Standardizuje proces selekcije koristeći unapred definisani redosled koraka koje kandidati moraju proći.

 • Menadžeri se, preko Self Service, mogu uključiti u proces iniciranja selekcije  i ocenjivanja kandidata.

 • Olakšava objavljivanje slobodnih radnih mesta unutar i van kompanije.

 • Automatizuje komunikaciju sa kandidatima u vezi njihovih rezultata u procesu selekcije.

 • Sve informacije iz biografije se automatski prenose u lične podatke novog zaposlenog.

 

Dokumenti

 

Doc 3

Doc 4

Doc 5

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon