HeRMeS Rasporedi

 

Modul Rasporedi i smene

 

 

Rasporedi

 

Modul „Rasporedi i smene“ pruža obimne funkcionalnosti za efikasno planiranje, raspoređivanje i izveštavanje o vremenu i ceni rada u organizaciji. Dizajniran je za upravljanje zaposlenih koji rade u smenama i za raspodelu troškova za naknade, prekovremeni i noćni rad u kompaniji. Integrisan je sa modulima Strukture, Personal, Odsustva, Naknade i Plaćanja. Zbog toga pruža kompletne i konzistentne informacije o odrađenim satima i upravlja naknadama za njih. Modul „Rasporedi i smene“ su  alat za efikasno planiranje i analizu radnog opterećenja zaposlenih.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Upravljanje smenama koje sadrže specifičnosti režima rada u organizaciji.

 • Automatizuje generisanje redosleda smena i njihovog ciklusa ponavljanja upotrebom „rasporeda“.

 • Upravljanje planiranjem individualnog rasporeda za svakog zaposlenog, kroz „lični plan“ i upravljanje  odrađenim satima prema planu - kroz „lični raspored“.

 • Podržava grupno upravljanje rasporeda zaposlenih deleći ih u „radne timove“ koristeći standardne kriterije, kao što su početak rada u istoj smeni.

 • Daje mogućnost za grupisanje timova u „radne grupe“.

 • Potpuna integracija sa modulima iz paketa „Naknade“  u svrhu određivanja naknada prema uloženom trudu zaposlenog. Automatsko izveštavanje i računanje odrađenih sati, prekovremenog rada, noćnih smena i drugih zahteva, kao i odgovarajućih plaćanja i naknada.

 • Automatska sinhronizacija podataka unesenih u module „Personal“, „Odsustva“ i „Obuke“ sa rasporedom zaposlenih iz modula „Rasporedi i smene“.

 • Podrška ne standardnim pravilima za računanje odrađenih sati za različite periode koji odgovaraju ukupnom broju odrađenih sati.

 • Mogućnost za integraciju sa specifičnim sistemima za praćenje vremena (time tracking) kroz automatizovane importe rasporeda zaposlenih iz ovih sistema.

 • Integracija sa sistemima za kontrolu pristupa:

  • Mogućnost za integraciju sa sistemima za kontrolu pristupa putem automatskog importa podata o prisustvu zaposlenog na određenoj fizičkoj lokaciji.

  • Sinhronizacija dolazećih informacija sa podacima o godišnjim odmorima, bolovanjima, službenim putovanjima, kao i smeni koju treba da rade na određeni dan po ličnom rasporedu.

  • Mogućnost ažuriranja dolaznih podataka u kratkim koracima u svrhu pružanja ažurnih informacija i kontrole za menadžere nad njihovim zaposlenima.

 

SELF SERVICE PROCEDURE:

Lični raspored

 • Upravlja procesom pripreme, izveštavanja i nadgledanja rasporeda zaposlenih optimizujući posao menadžera.

 • Automatizuje upravljanje radnim grupama i timovima prema specifičnosti organizacije rada u kompaniji.

 • Dinamički prikazuje broj zaposlenih koji rade u istoj smeni na određeni kalendarski dan, te na taj način pomaže menadžerima da prate resurse koji su im potrebni.

 • Mogućnost praćenja i ispunjenja pravila o minimalnom dnevnom odmoru i zahtev za petodnevnu radnu sedmicu.

 • Sistem automatski prati individualne mesečne stavke svakog zaposlenog i u skladu s tim dinamički računa planirane i stvarno odrađene sate, uzimajući u obzir zabelježena odsustva. Zbog toga menadžeri mogu u realnom vremenu detektovati koji zaposleni nije dostigao kvotu i odlučiti koji je najbolji način da se ublaži skraćenje posla uz minimalni prekovremeni rad.

 • Automatski prenosi podatke iz rasporeda zaposlenog u HeRMeS® V.

 • Mogućnost da menadžeri sami generišu neophodne izveštaje.

 

Moj raspored

 • Svakom zaposlenom pruža informacije o njegovom individualnom radnom rasporedu za određeni period.

 • Automatizuje proces obaveštavanja zaposlenih o pripremljenom rasporedu i promenama koje se dese.

 • Slikovito prikazuje u formi kalendara, podatke o smeni zaposlenog za svaki dan, trajanja smene, pauzom i statusom za taj dan.

 

PREDNOSTI:

 • Pokriva ceo ciklus planiranja, izveštavanja i nadgledanja vremena i resursa u organizaciji.

 • Pruža fleksibilno upravljanje ličnim planovima i rasporedima zaposlenih.

 • Pojednostavljuje svakodnevnu rotaciju iz tima u tim bez potrebe da se kreira poseban dokument uz zaposlenje osobe.

 • Kroz Self Service funkcionalnosti  svi zaposleni u organizaciji, i na menadžerskom i na operativnom nivou, su uključeni u proces.

 • Automatizuje rutinske aktivnosti menadžera i odeljenja za ljudske resurse vezano za pripremu i upravljanje rasporedima zaposlenih.

 • Pruža ažurne informacije o raspodeljenim resursima svim stranama uključenim u proces.

 • Podaci iz modula se eksportuju u odgovarajuće formate u skladu sa zahtevima zakonodavstva.

 

Dokumenti

 

Doc 4

Doc 5

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon