• Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

HeRMeS Kompenzacije

 

Modul Kompenzacije

Modul Plate

 

 

 

Kompenzacije

 

Modul Naknade upravlja strukturom pojedinačnih naknada svakog zaposlenog. Pruža širok obim funkcija korišćenih da se izgradi model upravljanja naknadama koji se koristi u organizaciji. Arhitektura modula je bazirana na hierarhijskoj strukturi objekata (programi, planovi i stavke) koji definišu, kategorišu i upravljaju plaćanjem.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Izrada integrisanog poslovnog procesa koji funkcionalno spaja module „Strukture“, „Personal“, „Odsustva“ i „Plaćanja“. Pruža mogućnost praćenja svih unetih podataka u Osnovni paket koji su povezani sa zaradama zaposlenih u određenom periodu.

 • Upravljanje paketima naknada – sistemi naknada uspostavljeni u organizaciji se razlikuju kroz odvojene programe definsane u HeRMeS® V.

 • Automatsko upravljanje promena u naknadama – prati uspostavljena pravila, iznos naknada za zaposlene je izmenjen u slučaju pojave unapred definisanih događaja – događaja koji se odnose na zaposlenje (zaposlenje, unapređenje, premeštaj), povezan sa vremenom (kraj probnog perioda, itd.) ili ličnih događaja (brak, rođenje deteta, itd.).

 • Upravljanje izuzecima – grupni ili pojedinačni unos vrednosti.

 • Automatski import podataka, uključujući prethodne periode.

 • Definisanje grupa zaposlenih koji pod određenim uslovima mogu dobiti posebne naknade.

 • Podrška za istoriju ulaznih podataka u modul omogućava jednostavno praćenje razloga za napravljena preračunavanja u modulu „Plaćanja“.

 

SELF SERVICE PROCEDURE:

 

Opcionalne stavke

 • Procedura omogućava menadžerima da učestvuju u sprovođenju ocenjivanja i formiranju naknada za svoje zaposlene.

 • Automatizacija procesa kvantitativnog i kvalitativnog ocenjivanja učinka kratkoročnih i operativnih ciljeva prema predefinisanim kriterijumima.

 • Sveobuhvatne mogućnosti za implementaciju korporativne prakse za fleksibilno plaćanje, bonuse i nagrade.

 • Primenjivanje objektivnih kriterijuma za ocenjivanje individualnog učinka svih zaposlenih koji direktno utiču na njihove naknade.

 • Dodavanje kvalitativnih pokazatelja za ocenjivanje učinka koji povećavaju efekte sprovođenja šema fleksibilnog plaćanja.

 

PREDNOSTI:

 • Fleksibilan model upravljanja naknadama zaposlenih u organizaciji.

 • Automatizacija rutinskih aktivnosti povezanih sa administracijom modela naknada u kompaniji.

 • Pruža „šta-ako“ simulacije sprovođenjem različitih scenarija (npr. ako se desi određeni događaj koji prouzrokuje promene u ličnim ili službenim podacima, onda da se izvrši korekcija naknade za odgovarajućeg zaposlenog).

 • U procesu administracije naknada menadžeri iz različitih nivoa u organizaciji su uključeni kroz Self Service.

 • Kompletna istorija podataka je pomaže HR odeljenju prilikom provere ili odražavanja promena za prošle ili buduće periode.

 

Dokumenti

 

Doc 4

Doc 5

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present