HeRMeS Kompenzacije

 

Modul Kompenzacije

Modul Plate

 

 

 

Kompenzacije

 

Modul Naknade upravlja strukturom pojedinačnih naknada svakog zaposlenog. Pruža širok obim funkcija korišćenih da se izgradi model upravljanja naknadama koji se koristi u organizaciji. Arhitektura modula je bazirana na hierarhijskoj strukturi objekata (programi, planovi i stavke) koji definišu, kategorišu i upravljaju plaćanjem.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Izrada integrisanog poslovnog procesa koji funkcionalno spaja module „Strukture“, „Personal“, „Odsustva“ i „Plaćanja“. Pruža mogućnost praćenja svih unetih podataka u Osnovni paket koji su povezani sa zaradama zaposlenih u određenom periodu.

 • Upravljanje paketima naknada – sistemi naknada uspostavljeni u organizaciji se razlikuju kroz odvojene programe definsane u HeRMeS® V.

 • Automatsko upravljanje promena u naknadama – prati uspostavljena pravila, iznos naknada za zaposlene je izmenjen u slučaju pojave unapred definisanih događaja – događaja koji se odnose na zaposlenje (zaposlenje, unapređenje, premeštaj), povezan sa vremenom (kraj probnog perioda, itd.) ili ličnih događaja (brak, rođenje deteta, itd.).

 • Upravljanje izuzecima – grupni ili pojedinačni unos vrednosti.

 • Automatski import podataka, uključujući prethodne periode.

 • Definisanje grupa zaposlenih koji pod određenim uslovima mogu dobiti posebne naknade.

 • Podrška za istoriju ulaznih podataka u modul omogućava jednostavno praćenje razloga za napravljena preračunavanja u modulu „Plaćanja“.

 

SELF SERVICE PROCEDURE:

 

Opcionalne stavke

 • Procedura omogućava menadžerima da učestvuju u sprovođenju ocenjivanja i formiranju naknada za svoje zaposlene.

 • Automatizacija procesa kvantitativnog i kvalitativnog ocenjivanja učinka kratkoročnih i operativnih ciljeva prema predefinisanim kriterijumima.

 • Sveobuhvatne mogućnosti za implementaciju korporativne prakse za fleksibilno plaćanje, bonuse i nagrade.

 • Primenjivanje objektivnih kriterijuma za ocenjivanje individualnog učinka svih zaposlenih koji direktno utiču na njihove naknade.

 • Dodavanje kvalitativnih pokazatelja za ocenjivanje učinka koji povećavaju efekte sprovođenja šema fleksibilnog plaćanja.

 

PREDNOSTI:

 • Fleksibilan model upravljanja naknadama zaposlenih u organizaciji.

 • Automatizacija rutinskih aktivnosti povezanih sa administracijom modela naknada u kompaniji.

 • Pruža „šta-ako“ simulacije sprovođenjem različitih scenarija (npr. ako se desi određeni događaj koji prouzrokuje promene u ličnim ili službenim podacima, onda da se izvrši korekcija naknade za odgovarajućeg zaposlenog).

 • U procesu administracije naknada menadžeri iz različitih nivoa u organizaciji su uključeni kroz Self Service.

 • Kompletna istorija podataka je pomaže HR odeljenju prilikom provere ili odražavanja promena za prošle ili buduće periode.

 

Dokumenti

 

Doc 4

Doc 5

Video

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon