Automatizovana kontrola

Uređaji za automatizovano kontrolu povećavaju produktivnost i ponovljivost. Softver podržava razne CNC/DCC koordinatne merne mašine (CMM) mnogih proizvođača.

Softver takođe podržava širok spektar kontrolera alatnih mašina sledećih tipova mašina:

 • 3-, 4- i 5-osni obradni centri

 • Sto/sto konfiguracija

 • Mešovita konfiguracija

 • Glava/glava konfiguracija

 • Mašine za glodanje i struganje (mill/turn) kod kojih kontroler podržava transformaciju lokalne radne ravni

Hardversko povezivanje – ULTIMATE

Ručna kontrola

Prenosiva merila Vam omogućavaju prenošenje merila kod radnog predmeta i smanjenje uskog grla kontrole.

Softver podržava ručne CMM, prenosive merne ruke, laser trekere i optičke merne sisteme sa kamerom svih većih proizvođača.

Hardversko povezivanje

Bezkontaktna kontrola

Bezkontaktni 3D skeneri brzo snimaju oblik kompleksne povrsine i daju izveštaj o usaglašenosti predmeta.

Softver podržava višestruke laserske skenere, uključujući i sve uobičajene kombinacije laser/merna ruka.

Hardversko povezivanje – PREMIUM, ULTIMATE

Rad sa više uređaja

Povećajte efikasnost I fleksibolnost Vašeg odeljenja kontrole primenom najprikladnijeg uređaja za svaki zadatak. Koristite PowerInspect za:

 • Ručne koordinatne merne mašine

 • Prenosiva merila

 • CNC CMM uključujući i mašine sa dve glave

 • Optičke uređaje

 • Merenje na alatnoj mašini

Upravljajte mernim mašinama direktno iz softvera u jednostavnom, integrisanom radnom toku.

Hardversko povezivanje

Programiranje pomoću grafike

Isprobajte brzo i lako programiranje za merenje sekvenci. Merite radni predmet uz minimalnu pripremu.

 • Napravite program za merenje predmeta bez da ga prvo proizvedete.

 • Odredite tipove geometrijskih oblika i nominalne vrednosti kada merite pomoću CAD modela.

 • Automatski generišite kontrolu preseka odabirom ravni preseka.

 • Interaktivno kontrolišite ograničenja kontrole preseka.

Prilagodite interfejs funkcijama koje najčešće koristite

Programiranje kontrole – PREMIUM, ULTIMATE

Ugrađene strategije

Postignite efikasno i fleksibolno tačakanje odabirom strategije kontinualnog skeniranja ili tačka po tačka.

Koristite razne metode za generisanje putanje mernog pipka i kontaktne glave, za što efikasniju kontrolu.

 • Automatski definišite raster strategije za ceo radni predmet, grupu površina ili pojedinačne površine.

 • Kolizija pri merenju geometrijskog oblika može biti korigovana brzo i lako još pre puštanja programa na mašini.

 • Funkcija automatskog izbegavanja kolizije značajno skraćuje vreme programiranja.

Programiranje kontrole –ULTIMATE

Programiranje pomoću oblaka tačaka

Kontrolišite krute ili elastične komponente u odnosu na CAD model pomoću linijskog laserskog skenera na mernoj ruci.

Grafički prikaz Vam omogućava da ocenite podatke sa površine u određenoj oblasti, ili da merite geometrijske oblike direktno iy oblaka snimljenih tačaka.

 • Ocenite usaglašenost sa tolerancijama odmah pomoću kolorne skale na ekranu.

 • Izvezite geometrijske oblike automatski iz oblaka tačaka.

 • Automatski sastavite izveštaj kada snimite odgovarajući oblak tačaka.

 • Kontrolišite gustinu oblaka tačaka.

 • Kontrolišite poravnanje (aligment) snimljenih tačaka laka i interaktivno.

Programiranje kontrole – PREMIUM, ULTIMATE

Kontrola bez CAD

 • Merite radni predmet bez CAD modela jednako jednostavno kao i sa CAD modelom.

 • Merite mnogo različitih tipova geometrijskih oblika.

 • Izvezite rezultate kao CAD fajl – kompatibilni formati uključuju IGES.

Programiranje kontrole

Vodič za preslikavanje (Mirror wizard)

Mnogi proizvodi sadrže kompleksne sklopove „levih“ i „desnih“ predmeta.

Mirror wizard omogućava brzo preslikavnje čitave merne sekvence, uz mogućnost preslikavanja CAD modela.

 • Skraćuje vreme potrebno za programiranje.

 • Poboljšava doslednost povezanih delova

 • Smanjuje mogućnost za grešku.

Programiranje kontrole

Kontrola kompleksnih oblika

Kontrolom kompleksnih komponenti, sklopova i alata, osigurajte kvalitet i usaglašenost sa specifikacijama. Analizirajte 3D površine, poprečne preseke, odsecene ivice i geometrije.

Rezultati kontrole rezumljivi na prvi pogled sa automatski generisanim izveštajem, olakšavaju komunikaciju među kolegama i klijentima.

Programiranje kontrole

Adaptivno fiksiranje

Smanjite duga vremena podešavanja, koja kompromituju produktivnost Vaših mašina i planiranje ukupnih kapaciteta postrojenja.

PowerInspect uspostavlja odnose pozicija između predmeta i mašine. U mogućnosti je da prilagodi koordinatni sistem mašine i nultu tačku da bi optimizovao poziciju predmeta za proces kontrole.

 • Pojednostavljuje nameštanje predmetaoptimizuje

 • Optimizuje program mašine

 • Unapređuje ponovljivost procea

 • Olakšava doslednost procesa

Proizvodna integracija - ULTIMATE

Verifikacija na altnoj mašini (OMV)

Merite komponente dok su jos uvek na alatnoj mašini, smanjujući potrebu za premeštanjem predmeta između Vaše alatne mašine i CMM.

Komponente se mere pomoću senzora alatne mašine, koji pruža iste mogućnosti izveštavanja kao PowerInspect.

 • Napravite brzu doradu, ili preispitajte odluke

 • Držite proces proizvodnje pod kontrolom

 • Prebacujte merne sekvence brzo i lako između alatnih i mernih mašina

Proizvodna integracija - ULTIMATE

Kontrola elektroda

Drastično kraće vreme podešavanja i manja cena koštanja za izradu elektroda.

Softver integriše kontrolu sa dizajnom i fazama proizvodnje pri izradi elektrode.

Svi kritični podaci definisani u dizajnu i strategijama obrade su automatski prepoznate i korišćene u fazama kontrole.

 • Koristite predefinisani postupke poravnanja

 • Putanja pipka kreirana za kontrolu je difinasana još u CAD sistemu

 • Interaktivno dodajte, oduzimajte ili editujte tačke za kontrolu

Proizvodna integracija - ULTIMATE

Dizajn za automobilsku industriju

PowerInspect podržava glodanje na koordinatnim mernim mašinama (CMM) pomoću digitalizovanih kriva, CAD podataka, ili skeniranih STL modela.

 • Direktno povezan sa Alias-om.

 • Prilagođen potrebama modelara – svi alati i glodačke glave u istom okruženju.

 • Putanja alata izračunata pomoću predefinisanih, optimizovanih strategija.

 • Iterativne povratne informacije putem veze sa laserskim skenerom.

Proizvodna integracija – PREMIUM, ULTIMATE

Izmerite jednu tačku iz oblaka tačaka

Sada možete da odredite odstupanje jedne određene tačke iz oblaka tačaka od nominalne CAD geometrije u definisanim koordinatama. Ocenite rezultate dobijene skeneranjem ili iz importovanog oblaka tačaka, i jasnije prikažite rezultate u okviru izveštaja da biste unapredili.

Proizvodna integracija

Merenje elipse

Koristite strategije merenja najbolje rutine (best-practice) za unapređenje doslednosti merenja i skraćenje vremena programiranja. Automatske strategije merenja sada uključuju i eliptične geometrijske oblikeza još širi spektar geometrijskih oblika.

Proizvodna integracija

2D geometrijski oblik iz oblaka tačaka

Sada možete podesiti izmerene tačke predmeta relativno u odnosu na njegovu najmanju debljinu, što vam daje veću tačnost izmerenih rezultata pri radu sa limovima, zasečenim ivica i predmetima sa deformisanim površinama.

Proizvodna integracija

Integracija u proizvodnju

Optimizujte Vašu proizvodnju pomoću prilagodljivog stezanja, verifikacije na mašini, kontrole elektrode i glodanja gline.

 • Minimalizujte pripremna vremena pomoću prilagodljivog stezanja.

 • Kalibrišite alate na mašini da biste povećali tačnost.

 • Verifikujte Vašu obradu pomoću mernog senzora na mašini.

 • Integrišite kontrolu u dizajn i izradu elektrode.

 • Merenje u procesu u očava varijacije i pruža osnovne informacije za automatizaciju i unapređenja.

Proizvodna integracija

Kontrolisano merenje

Pojednostavite merenje pomoću vizuelnih i audio dodataka.

Takođe, možete definisati potreban broj tačaka za merenje određenog geometrijskog oblika.

Kontrolisana merenja pojedinačnih tačaka ili poprečnih preseka osigurava doslednost i ponovljivost merenja.

Ponovljivost i doslednost merenja

Poravnanje i strategije najboljeg poravnanja (best-fit)

Koristite metode poravnanja za prizmatične delove, kao i za predmete slobodnog oblika. Kreirajte poravnanje koristeći geometrijske oblike, CAD površine, ili tačke na ivicama, ili kombinacije svega pobrojanog – štagod tozadatak zahteva.

Lokalno najbolje poravnanje povećava tačnost merenja elastičnih delova, što Vam daje pouzdane rezultate merenja, bez potrebe za investiranjem u skupe sisteme za stezanje, čak i ako predmet ima kompleksne površine slobodnog oblika.

Definisanjemtačaka koje želite da budu uključene u strategiju najboljeg poravnanja, u mogućnosti ste da precizno odredite poravnanje za delove najkompleksnijih oblika.

Precizno poravnanje kompleksnih predmeta slobodnog oblika ili raznih oblika pripremaka za obradu, pomoću PowerInspect-a je vrlo jednostavno.

Ponovljivost i doslednost merenja – PREMIUM, ULTIMATE

Tačke za kontrolu definišite preko CAD modela

Uvezite tačke za kontrolu sa CAD modela da bi ste unapredili ponovljivost.

Koristite tačke sa originalnog dizajna da bi ste održali digitalni niz – od dizajna preko proizvodnje do kontrole kvaliteta.

Softver koristi CAD model za definisanje kontrolnih tačakana predmetu, što povećava doslednost i štedi Vaše vreme.

Ponovljivost i doslednost merenja – PREMIUM, ULTIMATE

Baza podataka mernih senzora i magacina

Kontrolišite složene sklopove brzo i precizno.

Softver automatizuje sekvence kontrole koje zahtevaju promenu senzora, uz podršku za MCR20 i FCR25 CNC magacine senzora.

Ponovljivost i doslednost merenja – ULTIMATE

Menadžer CAD fajla

Kada radite sa kompleksnim sklopovima, CAD nivoi i površine mogu biti lako isključeni iz kontrole.

 • Odstranite CAD nivoe iz projekcije dok merite tačke.

 • Sakrijte CAD nivoe sa CAD pogleda.

 • Osigurajte da samo oblasti interesovanja budu merene tokom kontrole.

Ponovljivost i doslednost merenja - PREMIUM, ULTIMATE

Please reload

Dokumenti

 

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon