Tolerantno modeliranje solida

Dobijate alate za modeliranje solida usklađene sa potrebama CAM programiranja. Ne gubite vreme da popravite svaku grešku na Vašem uveženom modelu, jer softver Vam nudi mogućnost da prepravi automatski samo najbitnije greške i ubraza Vam put do CAM programiranja.

 • Zanemaruje male otvore

 • Toleriše preklapanje površina

 • Popravlja samo kritične greške

 • Koristi CAM mašinske tolerancije

 • Nije neophodno da imate potpuno nepropustiv model

 • Prepoznaje i koriguje tehnološke komponente

Modeliranje za proizvodnju

Vaš CAM pratilac

Konvertujte složene CAD modele u alate šupljina i jezgra (mold cavities and cores), alate, paterne, radi uštede vremena. Brzo kreirajte dodatnu geometriju kao podršku CAM programiranju.

 • Uvoženje CAD modela

 • Razmera skupljanja dela

 • Direktno modeliranje

 • Popunjavanje otvora/rupa

 • Korigovanje dela

 • Dodavanje referentnih površina za 5-osnu obradu

 • Direktno povezivanje sa PowerMill-om i FeatureCAM-om

Modeliranje za proizvodnju

Uvoženje, analiziranje i popravka

Otvorite CAD model sačuvan u nekom neutralnom-standardnom formatu, brzo i lako identifikujte i popravite greške koje bi mogle da Vam predstavljaju problem u proizvodnji. Pripremite Vaš model za proizvodnju u što kraćem roku.

 • Neutralni formati (IGES, STEP, STL)

 • Nezavisni formati (Siemens NX, Parasolids, Catia)

 • Alati za analiziranje:

  • Minimalni ugao radijusa

  • Profil tankih zidova

  • Nedovoljnih konusa

  • Podkopova (Undercuts)

  • Prekida

 • Prepravite modele sa Solid Doctor-om

Modeliranje za proizvodnju

Modeliranje fleksibilnih površina

Automatski kreirajte složene površine za proizvodnju korišćenjem alatke SmartSurface. Selektujte bilo koju kombinaciju geometrije i inteligentno kreirajte površinu visokog kvaliteta. Za ekstremnu kontrolu, modifikujte pojedinačnu konturu površine ili tečke.

 • SmartSurface kreator

 • Napredna tangentna kontrola

 • Expertno editovanje površina

 • Manipulacija krive/tačke

 • Editovanje regiona

 • Zakrpite delove površina

 • Dodajte/podelite površine

Modeliranje za proizvodnju

Upravljanje promenama

Olakšajte put povezanosti revizije projekta i modela alatom za poređenje. Brzo uporedite reviziju Vašeg CAD dokumenta. Vizuelno pregledajte koja tehnološka komponenta treba da se modifikuje i na koji način. Indentifikujte gde materijal treba biti dodat, a gde oduzet. Upotrebite moće alate za kreiranje površina i solida i ažurirajte Vaš projekat i uštedite vreme.

Modeliranje za proizvodnju

Modliranje rebara

Automatski kreirajte rebra i poboljšajte proizvodnju kalupa i alata. Selektujte rebra i kreirajte sve neophodne površine u jednom kliku. Upotrebite opciju rezultirajuće geometrije unutar PowerMill-a da bi poboljšali Vaš deo za proizvodnju. Gde možete, upotrebite alate erozimata sa žicom i postignite bolji kvalitet obrade ivica na delovima i smanjite vreme ciklusa.

Modeliranja kalupa i alata

Odvajanje šupljine i jezgra koda alata

Koristite speijalizovani alat da odvojite klupnu šupljinu od jezgra i dobijete odvojene blokove. Optimizujte usaglašavanje modela kako bi izbegli podkopove. Upotrebite automatski wizard i brzu proizvodnju kalupa i alata za CAM programiranje.

 • Optimizujte orijentaciju dela

 • Undercut shading

 • Wizard za izradu alata

 • Automatski kreirajte

  • Prave/stepenaste odvojene površine

  • Ravne/zakrivljene otvore (shut-outs)

  • Složene demarkacione linije

 • Slides, lifters and collapsing cores

 • Dodajte površine prilikom izdrade alata za presovanje

Modeliranja kalupa i alata

Direktno modeliranje alata

Direktno modelirajte izmenu kalupa, alata i drugih komponenti-čak iako u stablu solida nedostaje neki deo ili nije kompletan. Uklonite ili promenite veličinu ili oblik radijusa, slotova ili nekih drugih formi. Dodatjte oborene ivice na rebra i izduženja sa automatskim modifikovanjem okolih površina.

 • Uklonite i popravite tehnološke komponente

 • Modifikujte površine i tehnološke komponente sa opcijama:

  • Move

  • Offset

  • Rotate

  • Scale

  • Divide

  • Replace

Modeliranja kalupa i alata

Modeliranja kalupa i alata

Poboljšajte tačnost dimenzija proizvedenih delova sa Morphing kompenzacijom. Izmerite efekte gravitacije ili oslobađanje napona na Vašim proizvodnim komponentama. Podesite veličinu i oblik Vaših CAD modela, kako biste omogućili proizvodnju naknadnih komponenti radi postizanja strožijih tolerancija. Smanjite broj škata i uštedite vreme za isporuku.

Modeliranja kalupa i alata

Projektovanje alata

Koristite integrisane alatke za modeliranje alata. Upotrebite kataloge glavnih dobavljača ploča i sastavnih delova kao što su Hasco, DME, DMS i Strack, koji su unutar softvera. Odaberite optimalnu veličinu alata tako da odgovara blokovima jezgra i šupljina. Možete upotrebiti wizard  za projektovanje kliznih jezgra, podizača, izbacivača, kanala za hlađenje... Kreirajte sastavnice i 2D crteže i razmenite ideje sa Vašim timom inženjera radi bolje kontrole procesa.

Modeliranja kalupa i alata – ULTIMATE

Integrisane CAM elektrode

Izvezite fajl sa ekstenzijom .trode i koristite PowerMill da preračunate visoku efikasnost programa za proizvodnju Vaših elektroda. Definišite templejte mašinske obrade i automatski ih primenite na sličnim elektrodama. Brzo i lako kreirajte NC program i predajte ga u proizvodnju.

 • Primenite varnične duži kod erozimata sa žicom

 • Analizirajte minimalni nagibni ugao i ugao radijusa

 • Prilagodite templejte Vašim potrebama

 • Odvojite grubu i završnu kompenzaciju

 • Pouzdana putanja i NC program

 • Optimizujte režime za obradu bakra/grafita

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Wizard za elektrode

Koristite jednostavan wizard za izradu elektroda u kalupima alata i alatima. Inteligentno selektovanje regiona elektrode koji se utiskuje i jednostavno konvertovanje u 3D model spreman za CAM programiranje u PowerMIll-u. Podesite izlazne podatke takoda odgovaraju erozimatu sa žicom i poboljšaju efikasnost, tako da smanjite gereške operatera.

 • Erodirajte selektovani region

 • Auto orijentacija

 • Bakar/grafit

 • Izdužite površinu i zadajte zazaor

 • Prilagodite podešavanja svojim potrebama

 • Izvezite fajl sa ekstenzijom .trode za erozimate sa žicom

  • Erodiranje pozicije

  • Fino erodiranje

  • Varnične duži

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Modeliranje složenih elektroda

Kada Vam se složenost modela povećava, softver kombinuje fleksibilnost direktnog modeliranja sa automatizovanom moći wizarda za elektrode. Kreirajte idealnu elektrodu koja odgovara Vašim potrebama. Učitajte Vaš model u wizard  za elektrode i automatski kreirajte prazan deo, držač i ostale potrebne informacije za erozimat sa žicom.

 • Kreirajte jezgro solida

 • Koristite direktno modeliranje

  • Uklonite i popravite tehnološke komponente

  • Podelite solid

  • Replace/offset/move/rotate face

 • Wizard  za elektrode

  • Optimizacija površine

  • Standardni držači elektroda (Erowa, Hirschman ili System3R)

  • Prilagodite templejt Vašim potrebama

  • Izvezite .trode fajl

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Multi-impression electrodes

Utisnite više elektoda sa lakoćom. Indetifikujte više funkcija koje mogu biti erodirane sa jednom elektrodom. Koristite wizard za elektrode da bi upravljali svim procesima erodiranja i orijentaciji i obezbedite da se rebra i sistni detalji proizvedu pravilno. Kombinujte slične fine i grube elektrode na jednostavnom bloku. Takođe koristite wizard radi lakše komunikacije i prelaženja iz powerShape-a u PowerMIll i obrnuto.

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Konekcija sa Vašim erozimatom

Izvoz glavnih, suštinskih informacija o veličini, obliku i položaju Vaših elektroda.Usklađeno okruženje hardvera koje pruža automatizaciju i kontrolu nad erodiranjem na Vašim kalupima i alatima. Kontrolišite kretanje Vaše elektrode korišćenjem Z-ose, vektora ili složene putanje.

 • Direktni interfejs za:

 • Agie Charmilles/Form

 • JDMA EPX

 • Makino

 • OPS Ingersoll

 • Sodik

 • Zimmer and Kreim

 • Erodiranje prilagodljivo Vašim potrebama

 • Prilagodite templejt Vašim potrebama

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Integrisana kontrola elektroda

Uverite se da elektrode su izrađene sa velikom preciznošću. Koristite koordinatnu mernu mašinu (CMM) da proverite Vaš deo pre nego što pošaljete na erodiranje. Proverite varnične duži, bazične površine i druge kritične dimenzije. U PowerShape izvezite .trode fajl za konektovanje sa PowerInspect-om da bi automatski izmerili ciklus na Vašoj CMM mašini. Ažurirajte kontrolni izveštaj sa glavnim mernim rezultatima i odklonite problem na vreme. Otklanjanje greške u ranoj fazi Vam omogućava kvalitetnu izradu Vaših kalupa i alata.

Modeliranje elektroda - PREMIUM, ULTIMATE

Uvoženje skeniranih fajlova

PowerShape integriše se sa uređajem za skeniranje, da bi snimio 3D oblik složenih površina. Integrisanje sa laserom i skenerima, softver omogućava da cloud point i mesh budu importovani i konvertovani u upotreblji 3D model.

 • Integrisanje sa Artec, Creaform, Faro, Kreon i drugim

 • Proces skupova podataka

 • Skeniranje u realnom vremenu

 • Snimanje oblika i boja u realnom vremenu

 • Konvertovanje u površine ili solid

Reverzni inženjering – PREMIUM, ULTIMATE

Modeliranje mreže (Mesh)

Alati za modeliranje point-clouds, scanlines i mesches. Pronađite i prepravite greške na uveženoj geometriji. Koristite interaktivni sculpting da dodate, oduzmete i spojite tehnološke komponente. Pripremite Vašu mrežu za direktno CAM programiranje koristeći PowerMill

 • Automatska prepravka mreže

 • Preravka sa:

  • Uklonite male/loše odsečene/preklapajuće trouglove

  • Reverzni invertovani trouglovi

  • Popunjavanje tangentnih otvora

  • Usitnjavanje/prepravljanje mreže

 • Ravnjanje mreže

 • Odvajanje mreže

 • Mesh morphing

 • Dynamic 3D sculpting

Reverzni inženjering – PREMIUM, ULTIMATE

Poravnjanje mreže (Mesh alignment)

Automatski poravnajte Vašu mrežu sa drugim trouglovima modela, površina ili solida. Definišite kontrolne tačke i poravnjajte po ugledu na njih uz trenutne povratne informacije o uspehu poravnjanja. Pregledajte Vaše modele pre i posle poravnjanja koristeći sinhronizovani podeljenji ekran. Alternativno, definisanje poravnjanja tolerancija i omogućavanje PowerShape-u da automatski najbolje obradi Vaše modele. Pregledajte statističke podatke o rezultatima poravnjanja da bi osigurali maksimalnu preciznost.

Reverzni inženjering – PREMIUM, ULTIMATE

Reverzni Inženjering

Reverzni inženjering oštećenih kalupa, alata i drugih složenih delova. Razumite namenu projekta i Vaših komponenti, pre nego što se oštete i napravite CA model spreman za proizvodnju. Automatski uskladite ravni, cilindre i konuse na prizmatične regij Vaše mreže. Kreirajte izmenjivi žičani model, solid ili površinu preko dvostruko izvijenog regiona. Transferujte Vaš završeni CAD model u PowerMill za efikasno programiranje.

Reverzni inženjering – PREMIUM, ULTIMATE

Teksture

PowerShape nudi alatke za dodavanje teksture, logotipa, bedževa na Vaš CAD model. Uvezite reljef napravljen pomoću ArtCAM-a ili cloud-point-a i mreže generisane laserskim skeniranjem. Wrap-ujte na površinu ili solid Vašeg modela, sa kontrolom nad veličinom, požajem i orijentacijom. Izaberite da li je reljef utisnut, ispupčen ili ugraviran.

Reverzni inženjering – PREMIUM, ULTIMATE

Please reload

Dokumenti

 

2010 - present

2010 - present

 • YouTube
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon